Missie

Het Vlaams Ondersteuningscentrum Ouderenmis(be)handeling, VLOCO, is een expertisecentrum dat burgers en professionelen sensibiliseert over ouderenmis(be)handeling (OMB) in de privésfeer teneinde deze problematiek bespreekbaar te maken en te voorkomen.

Medewerkers zijn experts en bieden deskundig advies, informatie en ondersteuning aan professionelen die OMB ervaren in de privécontext van ouderen.

VLOCO doet ook aan beleidsbeïnvloeding bij (professionele) organisaties en de Vlaamse overheid wat betreft het sensibiliseren, het voorkomen en het gericht aanpakken van OMB.

Historiek
Missie
Visie
Medewerkers
Opdrachten
Contact