VLOCO is het rechtstreekse aanspreekpunt voor professionelen die met de problematiek van ouderenmis(be)handeling geconfronteerd worden.

VLOCO beluistert de vraag van de hulpverlener en geeft deskundige informatie en advies met betrekking tot concrete casussen. Als een interventie zich opdringt, zal VLOCO doorverwijzen naar de regionale OMB-werkingen van de provincie waarin het slachtoffer woont. VLOCO heeft zelf geen mandaat om tussen te komen in de situatie. We bekijken wel hoe jij als hulpverlener verder aan de slag kan in de huidige situatie.

Elke melding wordt geregistreerd door VLOCO om meer zicht te krijgen op de prevalentie in Vlaanderen. VLOCO heeft geen enkele juridische bevoegdheid, er kunnen dus geen klachten neergelegd worden.

VLOCO richt zijn telefonische adviesverlening enkel naar professionelen die op de werkvloer te maken krijgen met vermoedens en signalen van ouderenmis(be)handeling. Burgers (oudere zelf, pleger, bezorgde familieleden…) kunnen niet bij VLOCO terecht. Zij kunnen zich wenden tot Hulplijn 1712.

Algemene tips
Stappenplan
Wat doet VLOCO